Vodja glavne knjige

 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo
 • evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige
 • vodenje glavne in pomožne knjige

Davčni knjigovodja

 • kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence
 • izdelava knjige prejetih računov
 • izdelava knjige izdanih računov
 • izdelava knjige uvozov
 • vodenje drugih pomožnih knjig za potrebe davčne zakonodaje
 • obračun DDV

Finančni knjigovodja

 • vodenje posebne evidence o neporavnanih in poravnanih terjatvah in obveznostih
 • priprava in izdelava plačilnih nalogov v pisni oziroma elektronski obliki
 • dnevna poročila o prilivih in odlivih iz poslovnih računov
 • plačevanje obveznosti v imenu in za račun komitenta
 • izdelava plana denarnih tokov

Krovni vodja računovodstva

 • izdelava bilance stanja
 • izdelava izkaza poslovnega izida
 • izdelava davčnega obračuna
 • izdelava napovedi za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
 • izdelava pojasnil k računovodskim izkazom

Poročevalec

 • poročila Statističnemu uradu Republike Slovenije
 • poročila Banki Slovenije
 • poročila Pokojninskemu in invalidskemu zavodu RS
 • poročila Davčni upravi RS
 • druga predpisana poročila državnim inštitucijam

Davčni svetovalec

 • po meri vaših potreb
 • na področju davkov
 • za zaposlovanje
 • za stroškovni del vašega poslovanja

Kadrovnik

 • prijava in odjava zaposlenih z pripravo potrebnih obrazcev
 • pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi
 • obračun plače za zaposlene, avtorske honorarje, pogodbe o delu
 • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač, prispevkov in davkov
 • izdelava potrebnih obrazcev za izplačilo plač, avtorskih honorarjev, pogodb o delu
 • izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače
 • vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Tajnica

 • pripravo poslovne dokumentacije za knjiženje
 • uskladitev terjatev in obveznosti z vašimi poslovnimi partnerji
 • sestavljanje dopisov, predračunov, ponudb, računov...
 • sestavljanje raznih zahtevkov do državnih inštitucij
 • pošiljanje opominov za zapadle neplačane terjatve komitentov

Oglejte si še